Sykehuspartner bidrar til økt pasientsikkerhet

Helsedirektoratets krav om standardisert laboratoriekodeverk på alle helseforetak i Helse Sør-Øst er nå oppfylt. Det er lagt ned et omfattende arbeid som hever pasientsikkerheten ytterligere og gir en rekke andre gevinster for helseregionen.

LAB-registeroppgrader

En glad gjeng. F.v.: Torhild Bujordet Motland, Manoj Kumar Jhanjee, Bente Garder Johansen, Eva Ericsson Lauritsen og Arve Framstad. (Foto: Cicilie Hennig-Till/Sykehuspartner.)

Av Elisabeth Askimdal Hersvik/Sykehuspartner.

I fjor høst kom Helse Sør-Øst RHF med lovpålagt krav fra Helsedirektoratet om at all ekstern elektronisk kommunikasjon innen laboratorieområdet skal foregå ved bruk av Norsk Lab-kodeverk (NLK) for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Kravet innebar at alle analysekodene skal standardiseres både nasjonalt og internasjonalt slik at helseforetakene og primærhelsetjenesten benytter de samme kodene. Viktigheten ved bruk av standardisert kodeverk står i Stortingsmelding nr. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal.»  Frem til i dag har det vært lokale og ulike koder per helseforetak og hos fastlegene.

– At helseforetak og primærhelsetjenesten nå benytter de samme kodene gir flere gevinster, forteller prosjektleder i Sykehuspartner, Manoj Kumar Jhanjee. – Pasientsikkerheten heves ytterligere ettersom kodeverket sikrer at rekvirent får svar på samme analysen/undersøkelse som ble rekvirert fordi undersøkelser utført ved ulike laboratorier nå vil ha samme standardiserte betegnelse og definisjon. Risiko for forveksling av resultatene reduseres betraktelig når de elektroniske pasientjournalsystemer benytter identisk kode med tilhørende bruksnavn for den samme undersøkelsen.  I tillegg gir kodeverket mer sammenlignbare svar og statistikker, samt legger til rette for endring i refusjonsordningen via HELFO som også var en av Helsedirektoratets drivere, legger han til.

Det nye kodeverket berører alle fagsystemene i medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi, medisinsk genetikk og klinisk farmakologi samt pasientjournalsystemene som mottar svar på laboratorieanalyser.

Omfattende og komplisert arbeid

Mange av sykehusene i regionen benytter seg av ulike laboratoriesystem og i tillegg er dette systemer som berører og samhandler med mange andre ulike områder. Dette gjør at arbeidet har vært svært omfattende og komplisert både for helseforetakene, Sykehuspartner og leverandører.

– Helseforetakene hadde en stor jobb foran seg med å legge om til de nye kodene. Dette er grunnmuren i selve laboratoriesystemet, forteller seksjonsleder for Lab-forvaltning i Sykehuspartner, Bente Garder Johansen. – I tillegg måtte alle fagsystemer innen laboratorie som driftes og forvaltes av oss ha versjoner som støtter disse kodene. Vi har vært helt avhengig av det gode samarbeidet mellom helse- og IKT-personell som har bidratt med uvurderlig kompetanse i dette arbeidet, avslutter hun.

Lagre

Lagre