Sykepleiedivisjonen ved Ahus nedlagt

I forbindelse med bygging og

innflytting i nye Ahus ble det blant annet besluttet å innføre en

divisjonsmodell med etablering av en egen divisjon for sykepleie fra 1. januar

2008. Styret ved Ahus vedtok høsten 2009at de ønsket å gjennomføre en

evaluering av denne organiseringen, som anses å ha en del svakheter. Som en

følge av denne prosessen behandet sykehusstyret fredag 30. april sak om

hvorvidt dagens organisering skal endres.

Styret fattet følgende vedtak:

Mot de tre ansatterepresentantens stemmer ble det vedtatt å

legge ned dagens sykepleiedivisjon. Det er et ønske fra styret at dette skjer

så fort som mulig, helst fra 1. juli.

I styrevedtaket heter det: "Styret ønsker utvikling av

en organisasjonsform som styrker det tverrfaglige, mest kompetente arbeidslag

rundt den enkelte pasient. Ledere på alle kliniske nivåer må ha fullmakter som

sikrer nødvendig disposisjonsrett og kontroll over alle nødvendige ressurser.

1. Det innføres en organisasjonsmodell for den delen av

virksomheten som i dag er divisjon for sykepleie, kirurgisk divisjon og

medisinsk divisjon hvor hovedprinsippet er en enlinjeledelse på nivå 2 og 3.

Ved utforming og konkretisering av den nye modellen

skalde positive erfaringer sykehuset har hatt med DFS om fag- og

kompetanseutvikling, tydelig personalledelse og HMS-fokus videreføres.

2. Divisjon for sykepleie, kirurgisk divisjon og medisinsk

divisjon erstattes av to divisjoner: divisjon for kirurgisk fagområde

(kirurgisk divisjon) og divisjon for medisinsk fagområde (medisinsk divisjon).

3. Innenfor det medisinsk-faglige området organiseres to

fagområder etter en to-linjemodell på nivå 3.

4. I de fleste enheter opprettes det stillinger for

assisterende leder i tillegg til leder (assisterende divisjonsdirektør/

assisterende avdelingssjef). I disse enhetene skal lege og sykepleier være

representert slik at dersom divisjonsdirektør er sykepleier, skal assisterende

være lege og omvendt.

5. Det opprettes en merkantil enhet innenfor det medisinske

området og en merkantil enhet innenfor det kirurgiske området.

6. Både lege- og sykepleier-faget skal være representert i

administrerende direktørs ledergruppe.