Turnusordningen for leger foreslås avviklet

 

De gode erfaringene fra dagens turnusordning med god faglig veiledning av nyutdannede leger foreslås videreført ved ulike pedagogiske virkemidler i den nye ordningen, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Utvikling av helsetjenesten må ta hensyn til samfunnets økonomiske bæreevne. Da trengs det helhetlige ordninger for opprettelse av legestillinger og kvalifisering av leger, sier han.
To års nybegynnerstilling
Målet med en veiledet begynnerstilling er å kvalifisere legen til selvstendig yrkesutøvelse. Det første året blir i sykehus og det andre i kommunehelsetjenesten, altså en økning fra dagens turnustjeneste på 1,5 år.
Ordningen vil ivareta behovet for at nyutdannede leger etter seks års teoretisk studium kan hjelpes inn i en krevende legerolle, trenes i å kommunisere med pasient og pårørende og få erfaring med legens arbeidsmåte i ulike pasientsituasjoner og organisatoriske rammer, sier Larsen. Selv om nybegynnertjenesten øker fra 1,5 til 2 år, er den tenkt å inngå i spesialiseringsløpene og være tilpasset dette. Noe som trolig vil gi et samlet opplegg som er kortere fra avslutta grunnutdanning til en får spesialitet, sier han.
Flere legeårsverk til kommunene
Ifølge rapporten fra Helsedirektoratet innebærer det nye forslaget en styrking på ca 450 legeårsverk til kommunehelsetjenesten sammenliknet med dagens turnusordning. Det vil si en økning fra dagens ca 4500 til 5000 legeårsverk.
Dette er i tråd med intensjonene i Samhandlingsmeldingen og er en kostnadseffektiv måte å styrke kommunenes legetjeneste, sier Larsen.
Helhetlig styring av legestillinger
I dagens turnusordning har stat og kommune plikt til å opprette turnusplass for alle som melder seg på turnusordningen. Det vil si at det er tilgangen på turnusleger som avgjør hvor mange begynnerstillinger som til enhver tid blir opprettet og ikke helsetjenestens behov.
Vi mener at Staten må ha et helhetlig styring av antall opprettede legestillinger for å bidra til en bærekraftig utvikling, sier han.
EØS-regler forplikter
EØS-avtalen forplikter Norge ved dagens ordning til å tilby turnusplass til alle som melder seg på, og det gjelder hele EØS-området. Utviklingen de siste årene viser at dagens ordning fungerer som en trekkraft på nyutdannede leger fra andre land og kan komme i konflikt med den politiske målsettingen om etisk rekruttering av helsepersonell.