Cxense Display

Ultralydprosjekt kan ikke gjennomføres

 

Nasjonalt Senter for Fostermedisin ved St. Olavs Hospital har ønsket å tilby alle gravide kvinner under 38 år i Trondheim og omegn å over en 2 års periode delta i studien. De har antatt at ca. 60-70% (ca 4000 kvinner) kan og vil delta, og ønsket å dele disse inn i en studiegruppe og en kontrollgruppe. Studiegruppens skulle gis ultralyd ved uke 12 + 18, kontrollgruppen skulle få vanlig svangerskapsoppfølging, altså ultralyd kun ved uke 18.
Ikke indikasjon for fosterdiagnostikk

Begrunnelsen for at Helsedirektoratet mener forskningsprosjektet ikke kan gjennomføres innenfor gjeldende regelverk er at bruk av ultralyd i dette prosjektet faller innenfor definisjonen av fosterdiagnostikk. Gjeldende retningslinjer om bruk av ultralyd i svangerskapsomsorgen sier at fosterdiagnostisk ultralyd bare kan tilbys dersom det foreligger indikasjon, altså i situasjoner hvor det er økt risiko for utviklingsavvik eller kromosomfeil hos barnet, for eksempel pga kvinnens alder.
Det foreligger ikke indikasjon for fosterdiagnostikk for de kvinnene som ønskes inkludert i dette forskningsprosjektet. Retningslinjene som er forelagt Stortinget forutsetter at fosterdiagnostikk kun kan tilbys dersom det foreligger indikasjon for dette.
Hovedmålet for forskningsprosjektet St. Olav har ønsket igangsatt, er ikke den medisinske nytteverdi av å tilby tidlig ultralyd til gravide. De ønsker blant annet å fokusere på organisering og logistikk, psykologiske aspekter ved funn av utviklingsavvik og kromosommarkører, samt økonomiske aspekter som betalingsevne ved et tilbud om tidlig ultralyd.
Nye nasjonale retningslinjer

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt oppdrag til direktoratet gjennom sitt tilleggsdokument til tildelingsbrevet, datert 3. juli 2009. En av bestillingene er å bidra til utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg. Hovedformålet med retningslinjer er å legge til rette for god kvalitet, tilstrekkelig kompetanse, faglighet, kapasitet, kunnskapsbasert praksis og likeverdig tilgang til helsetjenester.
Retningslinjene skal i tillegg bidra til reell brukermedvirkning og synliggjøre brukerperspektivet. Tidligere har daværende Sosial- og helsedirektoratet publisert Faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen (2005). Disse retningslinjene skal integreres i de helhetlige retningslinjene og revideres. I arbeidet med nye retningslinjer vil også bruk av ultralyd i svangerskapet være inkludert. Retningslinjearbeidet vil gjennomføres i samarbeid med fagpersoner, brukere og helsemyndigheter.