Usikker effekt av psykososiale behandlingstiltak ved dobbeldiagnose

Trenger omfattende behandling

Studier fra Europa og USA viser at psykiske lidelser og ruslidelser ofte opptrer sammen. Personer med dobbeldiagnose trenger omfattende og sammensatte behandlingstiltak. Noen psykososiale behandlingstiltak retter seg i særlig grad mot personlige ferdigheter og mål og andre fokuserer mer på pasientens integrering i samfunnet.

Få klare svar

Rapporten oppsummerer resultater fra to nyere oversikter. Den ene av oversiktene viste at to av behandlingstiltakene ga dokumentert effekt.

Det ene er motiverende intervju, som er en behandling hvor pasienten får hjelp til å formulere personlige mål, forstå hvordan rusbruket hindrer ham eller henne i å nå målene og motiveres til å nå dem.
Motiverende intervju førte til lavere alkolholforbruk sammenlignet med psykoedukasjon hvor pasienten lærer mest mulig om egen sykdom for å få kontroll over den
Det andre var motiverende intervju i kombinasjon med kognitiv atferdsterapi. Dette virket positivt på sosial atferd og livskvalitet sammenlignet med annen behandling som for eksempel psykoedukasjon og gruppesamtaler.  
Oversiktene viste ingen dokumentert effekt for de andre behandlingstiltakene.