Usikker effekt av sykefraværstiltak for helsepersonell

Ulike tiltak – usikker effekt

Forskerne inkluderte tolv randomiserte kontrollerte studier som så på effekt av tiltak for å forebygge sykefravær og uførhet hos ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Tre studier vurderte effekt av ulike typer treningstiltak, eventuelt kombinert med mestringskurs, hos ansatte ved sykehjem, mens én studie så på om opplæring i emosjonsrettet omsorg til sykehjemsbeboere med demens hadde effekt på sykefraværet.

– Dokumentasjonen er av svært lav kvalitet og gir ikke grunnlag for å si om tiltakene har effekt på sykefravær, sier forsker og prosjektleder Lillebeth Larun ved Kunnskapssenteret.

Heller ingen av de åtte inkluderte studiene som vurderte effekt av tiltak for helsepersonell som jobbet på sykehus, fant effekt av tiltakene. To studier som vurderte effekt av trening- og eller opplæring i forflytningsteknikker for sykepleiere, fant ingen effekt av disse tiltakene.

Én liten studie fant at trening kombinert med ryggbelte ga færre sykefraværstimer på grunn av ryggproblemer i en seks måneders periode. Resultatet må tolkes med forsiktighet fordi kvaliteten på dokumentasjonen er lav.

To studier om influensavaksine viser liten eller ingen forskjell på sykefravær, men også her er det usikkerhet fordi det var henholdsvis lav og svært lav kvalitet på dokumentasjonen.

Viktig å vite mer – robust forskning mulig

– Resultatene fra de tolv studiene som vi har inkludert, viste gjennomgående ingen statistisk signifikant forskjell for de ulike tiltakene, sier Larun.

Hun understreker at man ikke kan sette likhetstegn mellom ikke å ha dokumentert en forskjell, og det å ha dokumentert at det ikke er noen forskjell.

– To norske studier som vurderer fysisk trening peker seg ut med god metodisk kvalitet, og viser dermed at det er mulig å gjøre robust effektforskning, fortsetter Larun.

Larun tilføyer at arbeidet med rapporten ikke identifiserte forskning som utelukkende så på effekt av tiltak for å redusere sykefravær blant leger.

– Det er trolig mange tiltak vi ikke har funnet forskning om, for eksempel ledelsesstil og arbeidstidsordninger. Vi kan derfor ikke utelukke at det kan finnes en rekke andre tiltak som kan ha effekt på sykefravær for helsepersonell, sier Larun.

Bakgrunn

286 000, ni prosent av arbeidsstokken, var i 2012 sysselsatt i helse- og omsorgstjenestene. Av disse var 84 prosent kvinner. Legemeldt sykefravær var i perioden 8,6 prosent for kvinner og 5 prosent for menn. I befolkningen som helhet, var legemeldt sykefravær i 2012 7,37 prosent for kvinner og 4,29 prosent for menn.

Det er Helsedirektoratet som har bedt Kunnskapssenteret om å se på effekt av tiltak som skal forebygge sykefravær og uførhet hos helsepersonell.