Utskrivningsklare pasienter raskere ut fra sykehus

Prosjektsamarbeid

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og Helse Sør-Øst RHF tok initiativet til prosjektet og Diakonhjemmet Sykehus med de tilhørende bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker ble valgt ut fordi sykehuset har hatt forholdsvis mange ferdigbehandlede pasienter liggende til en hver tid. Prosjektleder var bydelsdirektør Knut Egger i Bydel Sagene.

Hovedmålet var å etablere en felles forståelse av roller og ansvarsforhold og å etablere gode pasientforløp mellom sykehus og bydeler. Det ble utarbeidet en del hypoteser som man jobbet utfra, med bakgrunn i at pasienter som sokner til Lovisenberg Diakonale sykehus opplevde bedre flyt mellom sykehuset og egen bydel enn pasienter ved Diakonhjemmet Sykehus.
Antall liggedøgn betydelig ned

Etter at prosjektet nå er avsluttet, er det utarbeidet en felles rapport. En hovedkonklusjon er at a ntall utskrivningsklare pasienter med liggetid utover ti dager ved Diakonhjemmet Sykehus har gått betydelig ned. Dette er svært positivt for alle parter, og ikke minst for pasienten selv.

Foreslår tiltak

Prosjektgruppens anbefalinger til tiltak å arbeide videre med er i hovedsak knyttet til forbedring av rutiner i bydelene ved planlegging av kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Gruppen har også pekt på muligheter for å styrke kompetanseoverføringen mellom sykehuset og bydelene, foruten å effektivisere bydelenes pleie- og omsorgskjede med særlig fokus på bruken av korttids- og rehabiliteringsplasser.

Noen av tiltakene utført i bydelene har vært besøk til samtlige utskrivingsklare-meldte pasienter i sykehuset, mer effektiv bruk av korttids rehabiliteringsplasser i sykehjem, større tilgjengelighet på telefon, mer effektiv bruk av vakttelefon og bydelenes innsatsteam.

Det er bydelsdirektørene i de vestre bydeler og direktøren ved Diakonhjemmet Sykehus som nå beslutter ytterligere tiltak som skal settes i verk. Noen tiltak er allerede i gang og viser positive effekter for pasienter og samarbeidspartene.

– God jobb

Adm.dir i Helse Sør-Øst RHF, Bente Mikkelsen og kommunaldirektør i Oslo kommune Bjørg Månum Andersson, mener arbeidsgruppen har gjort en god jobb. – Tiltakene som er foreslått vil gi bedre flyt i behandlingen for pasientene og er helt i tråd med våre mål og en god start for å møte den pågående samhandlingsreformen, sier de i en felles uttalelse.

– Dette viser i tillegg at erfaringsutveksling fra en helseinstitusjon til en annen, for å bedre tilbudet i egen organisasjon er vesentlig for utviklingen i sektoren.