Utvalg ser på smittefarlige sykdommer og straffeloven

Straffelovens paragraf 155

regulerer såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer. I praksis har denne de

siste tiårene bare vært anvendt ved overføring av eller fare for overføring av

hiv-smitte.

Formålet med

smittevernloven er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer. Men vi

må se om det er hensiktsmessig å bruke straffeloven til å rettsforfølge

smittefarlig adferd, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Professor Aslak Syse leder

utvalget som skal levere sin innstilling før 1. oktober 2012.

I mandatet går det fram at

utvalget skal se på lovregulering, praksis og tiltak i andre sammenlignbare

land.

FNs aidsorgan UNAIDS skal se

på erfaringer fra kriminalisering av hivsmitte i ulike vestlige land. Det er

ønskelig at Syse-utvalget har tett kontakt med dette prosjektet.

Sammensetning

utvalget som skal utrede spørsmålet om kriminalisering av overføring av

allmennfarlig smittsom sykdom:

· Professor Aslak Syse, Oslo (leder)

· Skuespiller Kim Fangen, Spydeberg
·

Advokat Jannicke Keller-Flöystad, Bergen

·

Professor Stig Frøland, Oslo

·

Juridisk rådgiver Inger-Lise Hognerud, Oslo

·

Professor Bjørn Helge Hofmann, Lillehammer

·

Overlege Trine Kjus, Lillehammer

·

Sosiolog Bera Ulstein Moseng, Oslo

·

Sosiolog Anne Skjelmerud, Oslo

·

Overlege Øystein Søbstad, Bergen

·

Lovrådgiver Karl Otto Thorheim, Oslo

·

Professor Bente Træen, Tromsø