Utvalg skal vurdere pasienters og pårørendes stilling i tilsynssaker

Utvalget skal vurdere om det er behov for ny praksis eller instruks i tråd med gjeldende regelverk. Utvalget skal også vurdere om det er behov for ytterligere klage- og uttalerett og større rett til innsyn i dokumenter enn hva som følger av dagens regler, og eventuelt foreslå endringer i regelverket.
Vi har gitt et klart signal om at pasientsikkerheten i helsetjenesten skal prioriteres. For å oppnå dette må pasienter og pårørende tas på alvor, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 
Utvalgets skal ledes av Helse- og omsorgsdepartementet. Både Helse- og omsorgsdepartementet, Helsetilsynet, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret, Helse- og sosialombudet i Oslo og Kontaktforum for brukere av helsetjenesten og Regjeringsadvokaten vil være representert i utvalget.
Utvalget skal levere sin rapport innen 15. april 2011.