Utvikler tettere samarbeid mellom offentlig og privat

– De ulike private leverandørene har over tid vist vilje og

evne til utvikling i tråd med spesialisthelsetjenestens behov. Vi ser at vi

fortsatt kan utvikle dette videre og ønsker nå et tettere samarbeid med private

som tilbyr helsetjenester. Det innebærer blant annet involvering av de private

aktørene i faglig utvikling, pågående forskning og på sikt undervisning, sier

direktør for eksterne helsetjenester, Stig Grydeland.

Delstrategien som ble lagt fram for styret 7. februar gir

strategiske føringer for arbeidet videre, både blant de kommersielle aktørene

og de ideelle organisasjonene. Helse Sør-Øst er opptatt av å gi befolkningen et

best mulig og likeverdig tilbud, innenfor ressursene vi har til rådighet. Det

er dessuten pasientens behov som skal være førende for utviklingen av

helsetjenestetilbudet i regionen.

– Det betyr at vi må finne en god balanse mellom det

tilbudet vi trenger fra private og selv bygger opp i våre egne helseforetak.

For å klare dette er det viktig å få til et tettere samarbeide mellom

helseforetakene og private leverandører og institusjoner, sier Grydeland.

Forutsigbarhet

Innenfor rusfeltet er det inngått løpende avtaler med

private ideelle organisasjoner. Dette er et viktig strategisk valg for å sikre

forutsigbarhet, både for organisasjonen med tanke på framtidig faglig

oppbygging og investeringer, og for pasienter og den behandling som skal gis. I

delstrtegien er det nå gitt klare føringer for at det kan arbeides for løpende

avtaler også innen psykisk helsevern og rehabilitering, når nye avtaler skal

inngås i 2015.

Helse Sør-Øst RHF har lang erfaring med samarbeid med

private aktører, og kjøpte for over 3,6 milliarder kroner i 2012. Det regionale

helseforetaket kjøper behandlingsplasser og tjenester innen radiologi,

laboratorievirksomhet, kirurgi, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert

behandling for rusmiddelmisbruk og rehabilitering. Helse Sør-Øst RHF har om lag

80 avtaler med private ideelle og kommersielle samarbeidspartnere.