Ventetidene skal ned

Ventetidene skal ned, og jeg skal ha månedelig rapportering, fastslår helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Med målrettede tiltak er det mulig å få ned ventetidene.
Helsedirektoratet publiserte 1. september SAMDATA-tallene. Rapporten er et verktøy for Regjeringen til å bedre tilbudet til befolkningen, og å følge utviklingen i sykehussektoren. Tallene viser aktivitetsvekst, økte ventetider og prioritering av rus og psykiatri.
Vi har stilt krav til de regionale helseforetakene om at ventetidene skal reduseres og vil fra januar 2011 få månedlig rapportering på ventetidene, slik at vi kan følge dette arbeidet tett, sier Strøm-Erichsen i en kommentar.
Alle pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp får dette. Av pasientene som kan vente, får tre av fire behandling i spesialisthelsetjenesten innen tre måneder. Fra 2008 til 2009 var det betydelig økning innen poliklinisk aktivitet. I tillegg fikk 9.000 flere behandling innen psykisk helsevern, og det var 14 500 flere opphold i somatiske sykehus.
Kostnadsutviklingen generelt er i tråd med befolknings- og prisutvikling.
– Kostnadsutviklingen tyder på god økonomisk kontroll. Dette er viktig fordi det er en forutsetning for god prioritering, kvalitet og nysatsing, sier Strøm-Erichsen.
Tallene viser at helseforetakene har satset på psykisk helsevern og rusbehandling i året som har gått. Innsatsen til psykisk helsevern og rusbehandling øker mer enn til somatisk sektor i perioden 2005-2009. Det innebærer at spesialisthelsetjenesten i sterkere grad har prioritert ressurser til disse områdene.
Dette er gledelig og helt i tråd med våre politiske prioriteringer, sier helse- og omsorgsministeren.
Innen psykisk helsevern for barn og unge er den gjennomsnittlige ventetiden til behandling redusert fra 75 dager i 2008 til 71 dager i 2009.
For rettighetspasienter innen psykisk helsevern for barn og unge er den gjennomsnittlige ventetiden til behandling redusert fra 74 dager i 2008 til 70 dager i 2009.