– Vi må forske mer på e-helse

Det er behov for mer kunnskap på e-helseområdet, men likevel forskes det for lite på digitaliseringen av helsesektoren. Direktoratet for e-helse peker på fire prioriterte kunnskapsbehov i en ny rapport.

(Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

I dag presenterer Direktoratet for e-helse rapporten Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet på e-helsekonferansen EHiN. Rapporten baserer seg på innspill fra en rekke aktører i helse- og omsorgssektoren og forskningssystemet. Et mangfold av kunnskapsbehov har blitt løftet fram, og vitner om et stort engasjement for kunnskap som strategisk virkemiddel på e-helseområdet, skriver Direktoratet for e-helse på sine nettsider.

Direktoratet framhever fire prioriterte kunnskapsbehov:

1. Følgeforskning på Én innbygger – én journal

Det er behov for prosjekter som følger moderniseringen av sektorens journalløsninger (EPJ/PAS). I tillegg trengs prosjekter som tar for seg sentrale komponenter i en felles digital grunnmur, som infrastruktur, tekniske og semantiske standarder, informasjonssikkerhet og personvern. Prosjektene må bidra til læring underveis, og på tvers av tiltakene.

2. Innbyggerperspektivet

Innbyggeren spiller hovedrollen i visjonen om et enklere helse-Norge. Samtidig spiller innbyggeren flere roller, både som pasient og bruker i et helse- og omsorgssystem, forbruker i et marked for personlig helseteknologi og borger med rettigheter og plikter i et samfunnsliv. Det er behov for studier som undersøker hvordan innbyggerens roller og relasjoner til egen helse formes i møte med e-helsetiltak i og utenfor det offentlige helsesystemet.

3. Effektforskning

Sammenhengen mellom e-helsetiltak og de politiske målsettingene for helse- og omsorgssektoren er ikke godt nok forstått. Derfor bør det igangsettes effektstudier av alle e-helseprosjekter i den nasjonale porteføljen. Det er behov for prosjekter som kan måle ulike effekter av e-helsetiltak; kliniske og helsemessige, pasientopplevde, økonomiske og organisatoriske.

4. Systematiske kunnskapsoppsummeringer

I arbeidet med rapporten har det kommet fram at det eksisterer mye forskning og kunnskap som kan være relevant for strategisk arbeid på e-helseområdet. Denne kunnskapen er i liten grad oppsummert og ferdigstilt. Det er behov for systematiske kunnskapsoppsummeringer på alle de seks strategiske satsingsområdene i den nasjonale e-helsestrategien. Oppsummering av eksisterende kunnskap kan også bidra til å avdekke gap mellom kunnskapsstatus og kunnskapsbehov, og identifisere behov for ny forskning.

(Kilde: Direktoratet for e-helse)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre

Lagre