Cxense Display

Viktige forbedringer med medisinskteknisk kodeverk

Dette er noen av de viktigste

forbedringene i nytt medisinskteknisk kodeverk. Resultatene fremkommer i en

innstilling til nye felles jobbkoder.

Målet er å få flest mulig medisinsk-tekniske

avdelinger til å ta i bruk de nye kodene fremover da dette vil gi flere

fordeler.

Det ble tidlig klart at det

var behov for å teste ut de nye kodene for å få erfaring før prosjektet kunne avgi

sin innstilling.

Helseforetakene St. Olav Hospital, Akershus universitetssykehus,

Oslo universitetssykehus HF lokasjon Rikshospitalet og Radiumhospitalet har

siden mars-april 2010 testet ut de nye kodene.

Prosjektbakgrunn

Medisinsk Teknisk forening

(MTF) ved leder Leiv Hellefossmo ga senhøstes 2009

Oslo universitetssykehus HF,

Rikshospitalet i oppdrag å analysere og anbefale et

felles kodeverk for jobber

knyttet til MTU/BHM.

Bakgrunnen er at det mer

eller mindre er tilfeldig i hvilken grad ulike helseforetak

bruker samme koder.

Erfaringer med nye jobbkoder

Oslo universitetssykehus HF lokasjon

Rikshospitalet og Radiumhospitalet erfarte at

bare det å endre kodeverket har gitt

fornyet fokus på mer riktig jobbkoding noe som

igjen har resultert i en forbedring av

datakvalitet.

En nøkkel til suksess vil være regelmessig

analyse og tilbakemelding til brukerne.

Det nye kodeverket har så langt gitt Oslo

universitetssykehus HF lokasjon

Rikshospitalet og Radiumhospitalet:

En bedre metode for å identifisere behov for opplæring blant

sluttbrukere

gjennom feilkodene brukerrelatert og

ingen feil funnet. (pasientsikkerhet).

Bedre grunnlag for å kjøre en reklamasjon på kjøpte

servicetjenester,

jobbtype: Feil etter reparasjon eller

vedlikehold (økonomi).

Bedre evaluerings- og besluttningsunderlag ift. valg av

servicestrategi

(tydeligere koder), kan gi en økonomisk

gevinst ved siden av en vurdering ift.

egen bemanning.

Viktigste fordeler

med felles bruk av koder

Lettere å sammenstille data på tvers

av helseforetak.

Mer effektiv utveksling av erfaring.

Bedre evne til samhandling om

opplæring

Dette bør på sikt gi bedre

kvalitet i forhold til pasientsikkerhet, anskaffelses og

planlegging samt økonomi

generelt.

Gjennom bedre datakvalitet har det nå blitt enklere mht.

avviksrapportering ift.

definert leveransekvalitet (kvalitetsmål)

Brukerforum og vedlikehold

Prosjektet ber MTF om å

vurdere å etablere et brukerforum i regi av MTF, men erfaringer

fra testperioden tyder på at

innføringen av nytt kodeverk kan gjennomføres uten

spesiell tilleggsopplæring.

Prosjektet har ikke tatt

stilling til videreutvikling av kodeverket, men prosjektet ber

MTF vurdere å etablere en ny

prosjektgruppe om ett til to år fra d.d. som kan evaluere og revidere

kodeverket.