Vil få ned antallet uønskede hendelser ved hofteoperasjoner

I slutten av mai var over 80 personer samlet til erfaringskonferanse. Dette markerte starten på et systematisk arbeid med å etablere kunnskapsbasert praksis ved hofteoperasjoner i alle ortopediske avdelinger i regionen, for å minske antallet uønskede hendelser. 
– Med prosjektet ønsker vi å bidra til at alle helseforetakene/sykehusene med driftsavtale etablerer kunnskapsbasert praksis og gode rutiner ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av pasienter som får innsatt primær totalprotese i hofteledd, sier dir. i avd. for kvalitet og prioritering, Elisabeth Arntzen i Helse Sør-Øst RHF. 

Ortopedi har de siste årene vært det desidert største medisinske området for erstatningssaker, og sårinfeksjoner etter planlagte ortopediske inngrep vil ifølge Norsk pasientskadeerstatning stort sett føre til medhold. 

En diagnose – lik behandling

Planlagt hofteoperasjon er et eksempel på implantatkirurgi som utføres rutinemessig på mange lokalisasjoner i stort volum, og der postoperative infeksjoner er en regelmessig komplikasjon. – På denne bakgrunn har Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med smittevernansvarlig i et helseforetak, utarbeidet utkast til en prosjektplan for å bidra til reduksjon av postoperative sårinfeksjoner ved hofteprotesekirurgi.

Målsettingen med prosjektet er tredelt: 

1.
Redusere forekomsten av infeksjoner etter hofteleddprotesekirurgi
2.
Redusere variasjon i rutiner og resultater etter hofteleddproteseoperasjoner
3.
Bedre sikkerhetskulturen og etterlevelsen av retningslinjer
– Det var svært gledelig at så mange som 80 nøkkelpersoner deltok på erfaringskonferansen. Fagpersoner fra helseforetakene/sykehusene, NPE, Nasjonal incidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner (NOIS), Nasjonalt Register for Leddproteser og brukere hadde gode faglige innlegg. De vil også bidra i det videre arbeidet med å etablere kunnskapsbasert praksis, samt evaluere prosess og resultat underveis. Prosjektet legger opp til i størst mulig grad å bruke etablerte ressurser, metoder og systemer og vil ha stor overføringsverdi til andre fagområder.
Prosjektet er beregnet ferdig innen juni 2010.
Program for erfaringskonferansen som ble avholdt i slutten av mai ligger i vedleggene til høyre på siden. Der finner du også mer informasjon om dette og andre ulike prosjekter/tiltak som settes i gang på bakgrunn av årsmeldinger/rapporter fra Helsetilsynet og pasientombud mv.