Cxense Display

Vil kartlegge sykepleieres arbeidsvilkår og pasientsikkerhet

 

Internasjonal forskning har vist at det er sammenheng mellom sykepleierbemanning og kvaliteten på helsehjelpen til pasientene.
Prosjektet skal bidra med ny kunnskap som skal kunne brukes til å  tilrettelegge sykepleietjenestene bedre slik at man både sikrer kvalitet for pasientene og gode arbeidsvilkår som får flere sykepleierne til å bli i yrket. 
Framtidig sykepleiemangel?

Bakgrunnen er at man ser for seg betydelige utfordringer på personnellsiden i årene som kommer. De store europeiske etterkrigskullene vil snart tre ut av arbeidsstokken og tappe helsetjenesten for sykepleiere uten at en tilsvarende mengde unge sykepleierrekrutter vil erstatte dem. Samtidig vil eldrebølgen kreve mer aktivitet fra den samme helsetjenesten.

Sykepleierforbundet skaffet tilgang

Det er Norsk Sykepleierforbund som tok initiativ til at Norge deltar i dette internasjonale prosjektet, med selvstendig finansiering.  Kunnskapssenteret takket ja til forbundets invitasjon om å være ansvarlig for forskningsdelen av den norske undersøkelsen.

– Vi ble invitert fordi Kunnskapssenteret har spesialkompetanse i å gjennomføre denne typen undersøkelser, og vi har infrastrukturen som må til for å ivareta personvernet, sier Ingeborg Strømseng Sjetne, som er prosjektleder og forsker ved Kunnskapssenteret. 
To delstudier

Prosjektet er todelt: Første del er den pågående spørreskjemaundersøkelsen blant sykepleiere ved medisinske og kirurgiske avdelinger. Sykepleierne blir spurt om arbeidsbetingelser, arbeidsmengde og pasientsikkerhetskultur.  Denne delstudien følger et spørreskjema og en protokoll som er utarbeidet for den internasjonale studien.  

I neste del av prosjektet vil dataene fra spørreundersøkelsen bli sammenstilt med organisasjonsdata fra helseforetakene og data fra registre som inneholder resultater av pasientbehandlingen.  Her leter man etter uønskete resultater som dødelighet, infeksjoner, trykksår, fallulykker og annet som har antatt sammenheng med sykepleie. 
Etter planen begynner man med innsamlingen av disse dataene i januar neste år. Forskerne vil dels hente dataene fra eksisterende registre og dels hente dem gjennom spørreskjema til sykehusenes administrasjon.
Publisering om et drøyt år

De første resultatene fra prosjektet er planlagt publisert før utgangen av 2010.

– Sammenlikning på tvers av land er av spesiell interesse i en observasjonsstudie som dette. Men det er også viktig at undersøkelsen kan gjentas over tid, slik at man kan overvåke positive og negative endringer i tiden som kommer, sier Christine Tvedt, som er stipendiat i prosjektet med økonomisk støtte fra Sykepleierforbundet.