Vil opprette livreddende hjerte- og karregister

Dette er sykdommer som rammer svært mange. Økt kunnskap om forebygging, diagnostisering og behandling vil bidra til økt kvalitet og bedre helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 
Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring forslag til forskrift om etablering av et nasjonalt hjerte- og karregister.
Å styrke kunnskapen om hjerte- og karsykdommer vil redde liv. Vi har mange gode helseregistre i Norge. Men det er fortsatt slik at vi mangler viktig kunnskap om årsaker og forekomst av sykdom og kvaliteten på helsehjelpen for enkelte pasientgrupper, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Forslaget til forskrift legger stor vekt på at pasientene skal være trygge på at helseopplysninger ikke misbrukes eller kommer på avveier, og at deres personlige integritet ivaretas.
Både pasientorganisasjoner, fag- og forskningsmiljøer og sykehusene har understreket viktigheten av å etablere et slikt register.
Vi har nå lang erfaring med kreftregisteret. Vi ser at kreftregisteret har gitt viktige resultater som har styrket både kreftforskning og ikke minst kreftbehandlingen, sier Strøm-Erichsen.
Hjerte- og karsykdommer er vår største gruppe folkesykdommer. Antallet mennesker som lever, og dør, med hjerte- og karsykdom øker, og er forventet å øke ytterligere i årene framover. 
Vi vil bli flere eldre i Norge. Det innebærer at flere pasienter framover vil ha hjerte- og karsykdom, sammen med andre sykdommer. Registeret vil være et viktig hjelpemiddel i vurdering av effekten av forebyggende tiltak og organisering av helsetjenesten. Det vil også kunne utgjøre et viktig element i arbeidet for å sikre sosial og geografisk likhet i helsehjelpen, sier helse- og omsorgsministeren.
De nye helseregistrene skal brukes for å sikre at pasientene får så god behandling som mulig, sier Strøm-Erichsen.