Vil redusere befolkningens saltinntak

Begrensning av befolkningens saltinntak er i følge WHO blant de mest

kostnadseffektive tiltakene innen folkehelsearbeidet. Jeg vil derfor se

på forslagene og vurdere hvordan vi på best mulig måte kan følge opp

disse. For eksempel er revidering av nøkkehullskriteriene med strengere

saltkrav allerede i gang. Dette er et av flere tiltak som krever god

dialog med bransjen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete

Strøm-Erichsen.

Reduksjon

av saltinntaket i kosten er et mål også iHandlingsplan for bedre

kosthold i befolkningen?, og inngår i kostrådene. Redusert saltforbruk

vil ha stor betydning for folkehelsen, og det er stor internasjonal

oppmerksomhet på dette blant annet med bakgrunn i økende forekomst av

kroniske ikke-smittsomme sykdommer. Både WHO og EU har utarbeidet

saltstrategier og Norge har deltatt i det europeiske samarbeidet for å

redusere saltinntaket fra 2008. I Norge har vi i dag dobbelt så høyt

saltinntak per dag en det som er anbefalt.

Strategien gir konkrete forslag hvordan saltinntaket til nordmenn kan reduseres:

70-80 %

av saltinntaket kommer fra bearbeidede matvarer, og et av de viktigste

forslagene i strategien er forpliktende samarbeid med matvarebransjen om

reduksjon av saltinnholdet i matvarer.

Gjennomføre bedre merking av saltinnhold i matvarer.

Samarbeide med serveringsnæringen om reduksjon av saltinnhold i mat servert i kantine, kiosk og restaurant.

Utarbeide retningslinjer om saltinnhold i mat servert i offentlige institusjoner.

Styrke informasjonen til befolkningen.

Styrke overvåkingen av saltinnholdet i matvarer og saltinntaket i befolkningen.

Helsedirektoratet støtter opp om anbefalingene fra Nasjonalt råd for ernæring.