Cxense Display

Vil teste nyfødte for flere sykdommer

Formålet med den utvidede testingen (screeningen) er å forebygge plutselig spedbarnsdød. Ved å utvide antall sykdommer nyfødte skal testes for, vil det årlig kunne oppdages 50-60 barn med ulike sykdommer.
En arbeidsgruppe ledet av Arvid Heiberg ved Rikshospitalet har anbefalt å utvide dagens screeningprogram av nyfødte. Med unntak av cystisk fibrose karakteriseres alle de 23 sykdommene som kan bli screenet som sjeldne sykdommer.
Saken kom opp til behandling i rådet for kvalitet og prioriteringer i helsevesenet mandag. Rådet går enstemmig inn for å utvide nyfødt-testingen. Saken sendes videre til Helsedirektoratet som gir en innstilling overfor Helse- og omsorgsdepartementet.
Rådet ønsker imidlertid at saken sendes ut på høring for å få tilbakemelding på de etiske sidene ved screeningprogrammet. En aktuell problemstilling er om deler av nyfødtscreeningen kan være i strid med bioteknologiloven.
Hvis alle nyfødte skal screenes for de 23 sjeldne sykdommene, vil tiltaket koste rundt 11 millioner kroner.