Cxense Display

Vil videreføre sykestueordningen

Målet er bedre helsetjenester nært der folk bor. Finnmark har spesielle utfordringer med lange reiseavstander til sykehus fra mange kommuner. Som svar på disse utfordringene er det etablert sykestuer som tilbyr spesialisthelsetjenester i mange kommuner.
En sykestuepasient er en pasient innlagt til diagnostisering, observasjon eller behandling, som alternativ til sykehusinnleggelse. Pasienten kan derfor skrives ut fra sykehuset mye tidligere enn hvis sykestueplassen ikke fantes.
Årsrapporten for 2010 oppsummerer og argumenterer for å opprettholde ordningen.
Spleiselag
Sykestueordningen finansieres slik at Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord tilfører prosjektet vel 8 mill kr hver, Helse Finnmark bidrar med 13-14 mill kr, men de resterende kostnader, tilsvarende ca 40 % av totalkostnaden, dekkes av de 16 kommunene som er med i ordningen.
– Vi har på denne måten klart å vri fokuset fra bekymring over økonomien til faglig innhold, mener Hansen.
– Vi har kalt ordningen for Finnmarks tredje indremedisinske avdeling. Vi har 40 senger fordelt på 16 kommuner, med nesten 3000 pasienter og vel 11000 liggedøgn i året.
De fleste pasientene ligger inne i kort tid, men rapporten viser at det er store variasjoner mellom kommunene i kapasitet og liggedøgn. Nesten halvparten av liggedøgnene gjelder opphold over 14 dager.
– Vi må prøve å finne ut hva det skyldes. Vi både utvikler sykestuene faglig og dokumenterer og evaluerer.
Optimistiske
– Sykestueprosjektet har skjerpet fokuset på sykestuer som en løsning, sier Finn Henry Hansen, som ser fram til ytterligere evalueringer av ordningen.
Det gjøres nå en stadig bedre innsats for å forbedre dokumentasjon av hvordan sykestuene brukes, noe som også muliggjør bedre analyser av praksis. Det vil i løpet av høsten også komme en rapport fra SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) om kjennetegn ved pasientopphold. Sykestuekommunenes erfaringer med prosjektet vil videre bli evaluert eksternt, av Nordlandsforskning. Etter planen vil det i tillegg utføres en pasienterfarings-undersøkelse i 2011/2012 etter modell og i samarbeid med Kunnskapssenteret.
Styringsgruppen for prosjektet ønsker at modellen for samarbeid utvikles videre også i kommende treårsperiode (2012-2014), og har derfor i samarbeid med Helse Finnmark og Helsedirektoratet foreslått at nåværende forsøksordning for finansiering videreføres fram til og med 2014.
– Vi er i utgangspunktet optimistiske med hensyn til å få gjennomslag for dette, men avgjørelsen skjer ikke før statsbudsjettet fremmes i oktober. Sykestueprosjektet har fått betydelig nasjonal oppmerksomhet, og departementet ser dette som svært relevant og aktuelt for den samhandlingsreformen som i fra årsskiftet innføres over hele landet, sier Hansen.