Zikaviruset sprer seg

Zikaviruset sprer seg nå i flere land i Sør- og Mellom-Amerika. WHO avholder styremøte denne uken, der blant annet farlige sykdommer er tema.

Stadig flere land i Sør- og Mellom-Amerika rapporterer nå om tilfeller og utbrudd av zikafeber. Samtidig er det observert en fortsatt økning av fosterskaden mikrokefali i flere delstater i Brasil. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide vurderer å utsette reisen til berørte områder, og tar forholdsregler dersom de oppholder seg i disse områdene.

Zikafeber forårsakes av et virus som overføres med mygg, og symptomene er vanligvis milde, også hos gravide. Det er imidlertid en mistanke om at infeksjon hos gravide kan føre til fosterskader, som mikrokefali. Dette er en nevrologisk tilstand hos nyfødte som innebærer at hodeskallen er liten, som regel som resultat av at hjernen har utviklet seg unormalt i fosterlivet.

– Norge er bekymret for mulig sammenheng mellom viruset hos gravide og skader og misdannelser på hjernen hos fostre og nyfødte. Vi følger med på utviklingen, og mener WHO bør ta en aktiv rolle i håndteringen av denne situasjonen internasjonalt. Vi vil ta dette opp med WHO, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Råd til gravide

Selv om det ikke er endelig fastslått at zikafeber er årsaken til denne alvorlige hjerneskaden, anbefaler Folkehelseinstituttet at:

 • gravide som planlegger reise til berørte områder rådfører seg med sin lege før reise og vurderer å utsette reisen, spesielt til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber
 • gravide er spesielt nøye med myggbeskyttelse ved eventuell reise til berørte områder
 • gravide som har oppholdt seg i berørt område i svangerskapet informerer sin lege eller jordmor om oppholdet etter hjemkomst

Det finnes ingen gode, lett tilgjengelige tester som evt. kan brukes hos gravide som har oppholdt seg i berørte områder. Det finnes ingen behandling eller vaksine mot sykdommen.

Hvilke land er foreløpig rammet?

Områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber oppdateres på nettsiden om Zika Virus Infection (Pan American Health Organization)

Reiseråd

Det finnes ingen vaksine mot zikafeber. Beskyttelse mot myggstikk er derfor det eneste forebyggende tiltaket. I motsetning til malariamyggen, biter myggen som sprer zikaviruset også om dagen. Gravide som oppholder seg i berørte områder, bør være svært nøye med å beskytte seg mot myggstikk ved å:

 • bruke klær som dekker kroppen (langermet skjorte, lange bukser og sokker)
 • bruke myggmidler, eventuelt sove under myggnett og sprøyte boligen med insektmiddel.
 • Myggmidler bør benyttes også på dagtid og innsmøringen gjentas ved svetting.

Myggbeskyttelse er spesielt viktig for gravide i første og andre trimester, dvs. graviditet under 26 uker.

Også andre enn gravide bør beskytte seg mot myggstikk når de oppholder seg i områder med zikafeber. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt eller alvorlige kroniske infeksjoner.

Råd til helsepersonell ved oppfølging etter hjemkomst

Det anbefales at gravide som har oppholdt seg i berørte områder følges opp av helsetjenesten etter hjemkomsten, uavhengig om den gravide har hatt symptomer på zikafeber eller ikke. Erfaringer fra Brasil tyder på at asymptomatiske infeksjoner er vanlig, og at en mulig sammenheng med utvikling av mikrokefali ikke er avhengig av om den gravide har hatt symptomer på zikafeber.

Den gravide vil i en slik situasjon naturlig nok være engstelig og ha behov for rådgiving og en vurdering om det er behov for videre oppfølging. Lege eller jordmor bør gjøre denne vurderingen basert på om den gravide:

 • har oppholdt seg i land med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber eller i land hvor det kun er påvist enkelte sporadiske tilfeller
 • har hatt symptomer som kan tyde på zikafeber
 • har vært nøye med myggstikkprofylakse
 • har observert mange myggbitt
 • er i 1. eller 2. trimester hvor sannsynligheten for evt. fosterskader er størst
 • er spesielt engstelig

Dersom lege eller jordmor vurderer at den gravide bør følges opp med videre undersøkelser anbefales at den gravide henvises til poliklinisk vurdering ved det lokale sykehuset. CDC i USA har publisert råd om oppfølging av den gravide (se lenke).

Diagnostikk

Testing for zikafeber kan foreløpig ikke utføres i Norge, men utføres ved Folkhälsomyndigheten (tidligere Smittskyddsinstitutet) i Sverige (se lenke). Det finnes ingen kommersielle antistofftester som er utviklet for screeningformål for zika- eller andre flavivirus. Det arbeides med å etablere en spesifikk metode til bruk ved mistanke om zikavirus infeksjon basert på zikavirus påvisning i blod eller fostervann ved Folkehelseinstituttet. PCR eller antistofftester er utviklet for diagnostikk ved aktuell infeksjon, og er lite egnet for screeningformål. Amerikanske helsemyndigheter mener derfor at ultralyd kan være en bedre førstemetode ved oppfølging av asymptomatiske gravide (se lenke).

Dersom poliklinkken ønsker å ta en test anbefales å ta kontakt med det svenske laboratoriet før man eventuelt sender prøver. Telefonnummer er + 46 10 205 20 00. Adresse: Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna. Utgiftene til testing i Sverige dekkes ikke av HELFO, og for polikliniske og primærhelsetjenestepasienter må utgiftene dekkes av rekvirenten eller pasienten selv. For innlagte pasienter er det helseforetaket som dekker utgiftene. For priser, se lenke.

Mer om zikafeber

Zikafeber er en sykdom forårsaket av zikavirus som overføres med mygg og forekommer i Asia, Afrika og Oseania og siden 2014 også i Sør-Amerika. Tiden fra smitte til utbrudd av sykdommen (inkubasjonstiden) er vanligvis 3-12 dager. Symptomene er vanligvis milde og varer 2-7 dager med feber, øyebetennelse, leddsmerter og utslett. Noen kan utvikle nevrologiske og autoimmune komplikasjoner som Guillain-Barré syndrom. Symptomene kan være vanskelig å skille fra andre myggoverførte sykdommer som denguefeber og chikungunyafeber.

Det er kun rapportert ett tilfelle av zikafeber i Norge hos en norsk turist som hadde oppholdt seg på Tahiti under utbruddet på øya i 2014.

Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) har publisert en oppdatert risikovurderinger om Zikafeber-situasjonen og om den epidemiologiske situasjonen for Zikafeber.